งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ

05 งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปา

ในการส่งจ่ายน้ำประปา สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากของการส่งจ่ายน้ำ คือการควบคุมปริมาณน้ำสูญเสีย

ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินการดังกล่าวในหลายโครงการ ครอบคลุมงานต่างๆ ได้แก่ งานวิเคราะห์เฝ้าระวังและวิเคราะห์ DMA (District Metering Area) เพื่อเฝ้าระวังการเกิดน้ำสูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งจ่ายน้ำ และทราบตำแหน่งปรับปรุงระบบท่อ งานจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ DMA (มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์วัดแรงดัน) งานทดสอบStep Test_Zero Test_Isolation Test งานสำรวจท่อแตกรั่ว งานซ่อมท่อและงานปรับปรุงท่อ

งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา
งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา

ภาพการดำเนินงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปา

งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา
 

งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ

งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction