งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ

07 งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่

จากความชำนาญในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการระบบผลิตน้ำ การสูบจ่ายน้ำผ่านระบบบโครงข่ายท่อส่งน้ำต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัท

บริษัทได้มีโอกาสเข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ โครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิตไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ของกรมชลประทาน โดยบริษัทได้เข้าดำเนินการบริหารจัดการและปฏิบัติงานสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มม.ระยะทางประมาณ 58.5 กม. เพื่อดำเนินการสูบผันน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำคลองพระองค์ ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระให้ได้ตามปริมาณตามแผนการสูบผันน้ำ บริษัท ได้เข้าบริหารระบบท่อผันน้ำดังกล่าวในช่วงปี 2560-2562 และต่อเนื่องจนถึงปี 2564 นี้

โดยครอบคลุมขอบเขตงานดังนี้
  • งานเดินเครื่องสูบน้ำและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
  • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • งานบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • งานบำรุงรักษาระบบท่อ
  • งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและหรือสถานีสูบน้ำ
งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่
งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่
งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปา
 

งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ

งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปา

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction