งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ

06 งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา

บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา

โดยครอบคลุมการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา การดูแลซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินอาคารสถานีที่บริเวณโรงสูบน้ำดิบ สถานีผลิตและจ่ายประปา แทนผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า มาตรวัดน้ำดิบ มาตรวัดน้ำหลัก และระบบท่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตน้ำเป็นไปตามคุณภาพ ปริมาณและแรงดันที่กำหนด ตลอดจนปริมาณน้ำสูญเสียที่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา
งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา
งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่
 

งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ

งานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction