งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

02 งานวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่

บริษัทมีความชำนาญในการออกแบบ ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน

โดยมีการคำนวณด้านชลศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน มีความชำนาญในการวางท่อทั้งท่อเหล็กเหนียว ท่อ HDPE ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มม. ถึงขนาด 1,600 มม. นอกจากนั้น ในการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำบริษัทมีประสบการณ์ในการประสานท่อแบบ Hot Tapping/ Wet Tapping ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การประสานท่อ/ซ่อมแซมท่อไม่ทำให้การจ่ายน้ำหยุดชะงัก

งานวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่
งานวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่
งานรับเหมาระบบประปา
 

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

งานรับเหมาระบบประปา

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction