งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

03 งานรับเหมาระบบประปา

บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบครบวงจร

ทั้งในส่วนงานสถานีสูบน้ำและงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้า เครื่องกล ถังตกตะกอน งานติดตั้ง โรงกรองน้ำ, ถังน้ำใส, หอถังสูง ,โรงเก็บ-จ่ายแก็สคลอรีน, ระบบจ่ายสารเคมี และงานวางท่อน้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเส้นท่อส่งจ่ายน้ำประปา ตลอดจนงานออกแบบและก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและโครงข่ายระบบประปาเพื่อเพิ่มพื้นที่บริการประปา

งานรับเหมาระบบประปา
งานรับเหมาระบบประปา
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction