ข่าวสาร

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) และบริษัทในกลุ่มสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ และนำเสนอ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับคุณวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) และบริษัทในกลุ่มสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ และนำเสนอ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับคุณวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค โอกาสและความเสี่ยงในการพัฒนา/บริหารนิคมอุตสาหกรรม จากปัจจุบัน สู่อนาคต อย่างรุ่งเรืองและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและภาวการณ์โลก

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #กนอ.
#สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction