ประวัติบริษัท

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้ว 1,147.15 ล้านบาท บริษัทเป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอาชีพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ และ/หรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ ได้แก่ ระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา บำรุงรักษาระบบประปา ระบบท่อส่งน้ำดิบ ลดน้ำสูญเสีย และงานวางท่อส่งน้ำ หรือซ่อมท่อส่งน้ำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

Vongsayam Korsang

SINCE 1976

โดยได้ดำเนินธุรกิจด้านน้ำตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา

และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติในการรับจ้างงานก่อสร้าง
ชั้นที่ 1 ของการประปาส่วนภูมิภาคและการรับจ้างงานก่อสร้าง
ชั้นที่ 1 (พิเศษ) ของกรมบัญชีกลาง สาขางานชลประทาน

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทย 

พันธกิจ

ก่อสร้างได้มาตรฐาน ผลิตและส่งจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

นโยบายคุณภาพ

ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อมอบผลงานคุณภาพดีที่สุดให้ลูกค้า

ค่านิยมหลัก

 • ทำงานร่วมกัน
  ทำงานร่วมกัน
 • ความปลอดภัย
  ความปลอดภัย
 • ความเชื่อมั่น
  ความเชื่อมั่น
 • ความท้าทาย
  ความท้าทาย

เหตุการณ์สำคัญ

 1. 2519
  VSK ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2519 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารและถนน
 2. 2525
  เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำ
 3. 2554
  เข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการท่อส่งน้ำ ระบบส่งจ่ายน้ำประปา การลดน้ำสูญเสียการบริหารระบบท่อส่งน้ำ
 4. 2556
  บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 630 ล้านบาท
 5. 2558
  เป็นผู้มีคุณสมบัติในการรับจ้างงานก่อสร้าง ชั้นที่ 1 ของการประปาส่วนภูมิภาคการรับจ้างงานก่อสร้าง ชั้นที่ 1 (พิเศษ) ของกรมบัญชีกลาง สาขางานชลประทาน
 6. 2562
  เปิดสำนักงานใหม่ อาคาร VSK เลขที่ 111 ซอยพหลโยธิน
 7. 2565
  เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8. 2566

          VSK รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
  จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ขอบข่าย :
                            " งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ "


   

 9. 2567

          VSK ได้ขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  ขอบข่าย :
                            " บริหารและดำเนินการระบบท่อส่งน้ำ "

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction